CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sơn La, ngày……tháng….năm 20…

ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG NƯỚC

Kính gửi: Công ty Cổ phần cấp nước Sơn La

Tên tôi là:……………………………………………………………….   Nam     Nữ

CMTND số……………………..do………………………cấp ngày……../……/…………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………

Đề nghị thay đổi thông tin hợp đồng dịch vụ cấp nước như sau:

Thông tin khách hàng: Nội dung thay đổi:
Tên khách hàng:………………………… ……………………………………………. ……………………………………………. …………………………………………….
Mã khách hàng:  
Người đại diện:  
Chức vụ:  
Địa chỉ:  
Điện thoại: ………………. Fax:………………….. Điện thoại: ………………. Fax:…………………..
Email:  
Mã số thuế:  
Tài khoản số:  
Tại ngân hàng  
Mục đích sử dụng:  

Thay đổi khác:………………………………………………………………………………

Lý do thay đổi:…..……………..………………………………………..……………………….

Tôi cam kết thực hiện đúng mọi quy định, quy chế hiện hành về quản lý và sử dụng nước sạch của Công ty.

   
  NGƯỜI YÊU CẦU (Ký, ghi rõ họ tên )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here